ایده

5899ad194f36c53891992b9a8049b663
یک آویز زیبا با 2حلقه ی چوبی