اثار زیبای خانم مهسا رستگار

فنجانی پراز گل های روبانی

IMG_20170822_143930-01_wm

ترکیب رنگ های بینطیر و هماهنگ،خلق شده توسط مهسای عزیز در ترم دوم کلاس روباندوزی

 زیبا نیست؟

IMG_20170927_140427-01_wmIMG_20170927_140517-01_wm

دیدگاهتان را بنویسید