هارمونی در روباندوزی

اهمیت انتخاب رنگ های متناسب در کنار هم در یک اثر هنری

یکی از مهم ترین نکات در انجام کارهای هنری مثل روباندوزی،گلدوزی و هر کار دست دیگری، رعایت تناسب رنگ ها یا همان هارمونی هست.
هارمونی رنگ ها به کار ما زیبایی و درخشش میدهد.