دسته گل روباندوزی با گل های نیلوفر مرداب و رزهای فرانسوی